Balance for All

Tiešsaistes starptautiskā konference DARBA DEVĒJIEM PAR DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES LĪDZSVARU LDDK LĪDZSVARA BALVA 2020

Lai godinātu darba devējus, kas īsteno darba un ģimenes līdzsvaru veicinošu praksi Latvijā, LDDK izsludina labās prakses balvu LDDK LĪDZSVARA BALVA 2020.

Šajā iniciatīvā tiks izcelti darba devēji par veiksmīgu un inovatīvu pieeju darba un privātās dzīves līdzsvarošanai uzņēmumā

Līdzsvara balvas ieguvēji

Apbalvošanas ceremonija

ATBALSTA PASĀKUMS DARBINIEKIEM AR BĒRNIEM LĪDZ 18 GADIEM

VSIA "STRENČU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA"

ATBALSTA PASĀKUMS SIEVIEŠU UN VĪRIEŠU VIENLĪDZĪGU IESPĒJU NODROŠINĀŠANAI

PSIA "VENTSPILS REISS"

ATBALSTA PASĀKUMS DARBINIEKU GARĪGĀS UN FIZISKĀS VESELĪBAS UN LABSAJŪTAS VEICINĀŠANAI

SIA "WUNDER"

ATBALSTA PASĀKUMS DARBINIEKIEM ELASTĪGU DARBA REŽĪMU ĪSTENOŠANAI

AS"SADALES TĪKLS"

Lai godinātu darba devējus, kas īsteno darba un ģimenes līdzsvaru veicinošu praksi Latvijā, LDDK izsludina labās prakses balvu LDDK LĪDZSVARA BALVA 2020. 

Šajā iniciatīvā tiks izcelti darba devēji par veiksmīgu un inovatīvu pieeju darba un privātās dzīves līdzsvarošanai uzņēmumā.

Balvas mērķis ir izcelt labās prakses piemērus Latvijas uzņēmumos darba un privātās dzīves līdzsvara jautājumos, sekmēt Latvijas darba devēju izpratni par darba un privātās dzīves līdzsvara pasākumu ieguvumiem un lomu jebkura veiksmīga uzņēmuma darbībā. 

Lai pieteiktu uzņēmuma labo praksi LDDK Līdzsvara balvai, uzņēmums aizpilda pieteikuma anketu līdz 2021.gada 25.februārim.

Piedaloties, uzņēmumam ir iespēja sevi pozicionēt kā atbildīgu un mūsdienīgu darba devēju, kam rūp darbinieku labbūtība un kam tā ir būtiska uzņēmuma konkurētspējā un produktivitātē.

1  Uzņēmums var pieteikt labās prakses inicatīvu LDDK Līdzsvara balvai 2020 šādās jomās:

  1.1  Atbalsta pasākums darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadiem;

  1.2  Atbalsta pasākums darbiniekiem – aprūpētājiem (nodarbinātais, kura personīgā aprūpē ir persona (-as), kurai (-ām) ir nepieciešams īpašs atbalsts medicīnisku iemeslu dēļ);

  1.3  Atbalsta pasākums darbiniekiem elastīgu darba režīmu īstenošanai(piem. attālināta darba, saīsināta darba laika, elastīga darba īstenošana, veiksmīga saziņas, iesaistīšanās un atbalsta sniegšana darbiniekiem attālināta darba laikā);

  1.4  Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai (piem. vienlīdzīgas darba samaksas princips un caurskatāmība, pārstāvība uzņēmumu valdēs, atbalsts vīriešu – tēvu iedrošināšanai izmantot paternitātes/bērna kopšanas atvaļinājumu u.c);

  1.5  Pasākums darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labsajūtas veicināšanai (aktivitātes veselības veicināšanai, izglītojoši pasākumi u.c.);

  1.6  Pasākums gados vecāku darbinieku (55+) fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai;

  1.7  Pasākums darbinieku ar invaliditāti fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai, darba vides pielāgošanai.

2  Pretendentu atlase un vērtēšana notiek divās kārtās:

  2.1  Lai pieteiktu savu inicatīvu balvai, uzņēmums aizpilda informāciju par īstenoto iniciatīvu elektroniskajā anketā https://ej.uz/lidzsvarabalva;

  2.2  Balvas pretendents var būt Latvijā reģistrēts uzņēmums;

  2.3  Uzņēmums var iesniegt pieteikumu par iniciatīvām vairākās jomās;

  2.4  Iniciatīvas tiks izvērtētas pēc šādiem kritērijiem:

    2.4.1    idejas novitāte, 

    2.4.2    saturiskā kvalitāte, 

    2.4.3    atbilstība nominācijas mērķim, 

    2.4.4    problēmas un sasniedzamo rezultātu definējums,

    2.4.5    praktisks risinājums/i mērķa grupas vajadzībām,

    2.4.6    kādi ir sasniegtie mērķi un rezultāti.

  2.5  Lai uzrādītu īstenoto iniciatīvu, uzņēmums ir aicināts iesniegt pierādījumus par veiktajām aktivitātēm – foto, video, koplīgumu, iekšējās kārtības noteikumu kopijas u.c., ja tādas ir pieejamas. Uzņēmums, kas iesniegs faktiskos pierādījumus par savas inicatīvas īstenošanu saņems papildus punktus virzībā uz nomināciju balvai;

  2.6  Pieteiktās iniciatīvas izvērtēs LDDK izveidota žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Labklājības ministrijas pārstāvis;

  2.7  Par laureātiem balvas nominācijai ekspertu komisija vienojas sanāksmē, tos nosakot ar vienkāršu balsu vairākumu;

  2.8  Pieteikumus balvas saņemšanai izvērtē ekspertu komisija saskaņā ar sniegto informāciju elektroniskajās anketās, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasot papildus informāciju uzņēmumu pārstāvjiem, kas pretendē uz balvu.

  2.9  Balvas organizatori ir tiesīgi publicēt un pavairot informāciju par pretendentiem, informējot sabiedrību par labās prakses piemēriem.